Érintésvédelem

Érintésvédelem felülvizsgálat

Az érintésvédelem célja

Az érintésvédelem, azaz a közvetett érintés elleni védelem kiépítését több lépésből álló műszaki intézkedések folyamata. Ez a folyamat segítségével az átlagos használat során feszültségmentes érinthető (fém) részek meghibásodása következtében, feszültség alá kerülve áramütést okozhatnak. Az áramütéses baleseteknek komoly következménye lehet. Az érintésvédelem célja ezen nem várt meghibásodások esetén a védelem működőképességének ellenőrzése. Ez által biztonságban használhatjuk eszközeinket.

Meghatározott időközönként (3, 6 év) el kell végeztetnünk érintésvédelmi felülvizsgálatot. Itt azt állapítják meg a szakemberek, hogy az alkalmazott érintésvédelem az előírásnak megfelelően van –e kialakítva, valamint az esetleges hibák feltárása. Az érintésvédelmi mérést minden olyan átalakítás után el kell végezni, amely során megváltoztak az érintésvédelmet jellemző adatok, azaz a hálózaton átalakítás történt. Amennyiben munkavédelmi ellenőrzést rendelnek el egy cégre, a munkavédelmi ellenőrök az érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet is leellenőrzik, hogy rendelkezésre áll e, illetve a vonatkozó jogszabálynak megfelelően lett-e kialakítva.

 

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése MSZ 2364 (MSZ EN 60364) -szabványok szerint.
A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti (MSZ 2364-610) és időszakos (KLÉSZ hatálya alatt 6, MSZ 172 alatt 3 évente), valamint a munkavédelmi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

Érintésvédelem

 • 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi köve-telményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról – A teljes rendelet szövege itt olvasható
 • 28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
 • minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény változásai
 • 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősí-tése során figyelembe veendő szempontokról.
 • 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról (MK/2005/165.sz.)

1. § A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő új i) és j) ponttal egészül ki:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„i) szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szak-képzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;
j) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes – a méréseket és azok számsze-rű eredményének kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimu-tassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.”
2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illet-ve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvéde-lem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rende-let alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

3. § Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Érintésvédelem mérési útmutató letöltése pdf-ben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Érintésvédelmi műszer

MSZ EN 61557 szabványnak megfelelő érintésvédelmi célműszer melyeket cégünk többek között használ

Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége! Mind az új, mind az üzembehelyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében.

Tűzvédelem és érintésvédelem

 • Az érintésvédelmi felülvizsgálatot cégünknél kizárólag gyakorlott, tapasztalt érintésvédelmi szakemberek végzik, akik minden esetben fokozott figyelemmel járnak el.
 • Működési területünk a kisfeszültségű KIF, és nagyfeszültségű KÖF hálózatokon túl ATEX (RB) területekre is kiterjed.
 • Kivitelezők számára keresztszerződés formájában folyamatos kedvezményeket biztosítunk, valamint segítséget nyújtunk számukra már az építkezés előkészítő folyamata során is, meggyorsítva számukra az átadás-átvétel folyamatát.
 • Minden esetben két eredeti példányban készítjük el a minősítő iratokat, mely táblázatos formában (egyedi sorszámmal ellátva) tartalmazza a vizsgálati pontokat. A tűzvédelmi minősítéseket postán juttatjuk el ügyfeleinkhez, de igény szerint a megrendelő telephelyén is átnyújthatjuk az iratokat.
 • Amennyiben a megrendelőknek azonnali jegyzőkönyvkészítés az igénye, mobil irodai szolgáltatással bárhol az országban azonnali minősítő iratot készítünk, mely kézi és gépi formában egyaránt rögtön hozzáférhető.
 • Ha az ügyfél igényli, a dokumentumot Adobe PDF-ben, digitális formátumban is (CD/DVD/e-mail) tudjuk biztosítani (az ISO auditálások esetén pl. ez a formátum a legkedvezőbb).
 • Áraink kalkulációjánál természetesen az együttesen megrendelt vizsgálatok és a vizsgált terület egyaránt módosíthatja az összeget.

 

 

Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége. Mind az új, mind az üzembe-helyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében.