Felülvizsgálat szabványok

Szabványok

Felülvizsgálataink során figyelembe vett szabványok

– kivonat –

 • 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
 • 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
 • MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány
 • MSZ EN 62305-1: Villámvédelem. Általános alapelvek (IEC 62305-1:2006)
 • MSZ EN 62305-2: Villámvédelem. Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006)
 • MSZ EN 62305-3: Villámvédelem. A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006,módosítva)
 • MSZ EN 62305-4: Villámvédelem. Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (IEC 62305-4:2006)
 • 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló
 • 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenôrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki.
 • 2/2002. (I.23.) BM rendelet –Tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról
 • 35/1996. (XII.29.) BM rendeletOrszágos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)
 • MSZ 2364 szabvány sorozat
  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése
 • MSZ 4852:1977
  Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
 • MSZ 4851-1-6 szabvány sorozat
  Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
 • ME-04-115:1982
  Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása
 • ME-04-124:1979
  Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára
 • 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet
  Kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)
 • MSZ EN 1585:2012
  Erősáramú üzemi szabályzat
 • MSZ 13207:2000
  0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
 • MSZ 1600 1-16. szabvány sorozat
  Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.
 • MSZ 172-1:1986
  Érintésvédelmi szabályzat
 • MSZ 172-1:1986/1M(1989)
  Érintésvédelmi szabályzat (módosítás)
 • MSZ 10900:1970 +1 M:1986
  Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata
 • MSZ 453:1987
  Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
 • MSZ 2064-2:1998
  Villamos berendezések irányelvei. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.
 • MSZ EN 60529:2001
  Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)
 • MSZ 595 szabvány sorozat
  Építmények tűzvédelme
 • MSZ 447:1998
  Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás
 • MSZ EN 50110-1…2:1999
  Villamos berendezések üzemeltetése
 • MSZ 1:2002
  Szabványos villamos feszültségek
 • MSZ 171-1:1984
  Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi osztályozás

JOGSZABÁLY ÍRJA ELŐ AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOKAT!

 • A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter joghézagot pótló, régóta várt rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének jogszabállyal történő elrendelése már nagyon időszerű volt, ugyanis a kötelező alkalmazású szabványok megszüntetése – 2001. december – óta a tulajdonosokat, üzemeltetőket konkrétan semmi sem kötelezte e vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálatokat leíró MSZ 172-1:1986 szabványt is visszavonták 2003 .februárjában.A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki:
  • 5/A.§  (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenörző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
  • (2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
  • (3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
   a)   áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
   b)   kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
   c)   a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási
   körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
   d)   egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
 • Mint említettük a rendelet hézagpótló – azonban mégis csak szükségmegoldás. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok végleges, teljes körű jogszabályi rendezése – több más villamos biztonsági témakörrel együtt – a kiadás előtt álló Villamos Biztonsági Szabályzatban (VBSZ) lesz megoldva, amelyre már több, mint 10 éve vár a villamos szakma.
  (A VBSZ első tervezetét 1995-ben készítették el a MEE szakemberei).
 • Emlékeztetőül: Az erősáramú villamos berendezések szabványossági felülvizsgálatát (un. tűzvédelmi felülvizsgálatát) és a villámvédelmi felülvizsgálatokat a többször módosított 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a 2/2002 (I. 23.) BM rendelet írja elő a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásától függő gyakorisággal. Lektorálta:  Kádár Aba
  Arató Csaba a MEE tagja

• 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi köve-telményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
• 28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény változásai
• 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősí-tése során figyelembe veendő szempontokról.
− 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról (MK/2005/165.sz.)
1. § A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő új i) és j) ponttal egészül ki:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„i) szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szak-képzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;
j) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes – a méréseket és azok számsze-rű eredményének kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimu-tassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.”
2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illet-ve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvéde-lem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rende-let alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”
3. § Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége. Mind az új, mind az üzembe-helyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében.