Érintésvédelmi ellenőrzés a balesetek elkerülésére

Villamos biztonsági felülvizsgálat

Villamos Biztonsági Felülvizsgálat helyettesíti, illetve leváltja a korábbi érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat!

Néhány gondolat a szakmát is nehéz helyzetbe hozó Villamos Biztonsági Felülvizsgálatokról:

a)     2020. július 16-án megjelent a 27/2020.(VII.16.) ITM-rendelet keretében a 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet módosítása. A NGM rendelet (VMBSZ:Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) nincs összhangban a vonatkozó törvényekkel. A rendeletek záró rendelkezései nem tartalmazzák a törvényi mentességet. „Érintésvédelmi” definíciós szót fenti rendelettel kicserélték egy bővebb felülvizsgálati formára, melynek az új elnevezése: Villamos Biztonsági Felülvizsgálat. Vizsgálataink időpontjában a különböző minisztériumok és hatóságok állásfoglalásai, valamint definíciói nem egyeznek. A deregulációs folyamat elszenvedői jelen pillanatban minden munkáltató, üzemeltető, tulajdonos és felülvizsgáló. Az „1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” és az „1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről” nem említi a „villamos biztonsági felülvizsgálatot”.

b)     Ahhoz, hogy minden törvénynek és rendeletnek megfeleljen a felülvizsgálat, annak ki kell elégítenie a villamos biztonsági felülvizsgálatot is. Ennek értelmében villamos biztonsági felülvizsgálat tartalmazza az ITM rendelet többlet követelményeit, valamint mellékleteket csatolunk (szükség szerint) megbízásunknak megfelelően, melyeknek a megnevezése érintésvédelmi melléklet, valamint szabványossági (tűzvédelmi) melléklet.

Tekintettel arra, hogy a hibák elhárítása gazdasági és személyi erőforrásokat is igényel, kötelezettségünknek eleget téve (amennyiben találunk) javasoljuk a hibák elhárítását, egy határidőig. Amennyiben sürgős életveszélyes hibát találunk, azt a megrendelőnek, vagy képviselőjének tudtára adjuk szóban, valamint a minősítő irat hiba listájában feltüntetjük!

Dokumentációnk átadását követően jóhiszeműen bízunk a megrendelő jogkövető és felelős intézkedésében, azaz a felelősséget, hogy a saját üzemeltetési területén feltárt hibát mikor és milyen módon hárítja el, melyet a dokumentációban rögzítettekkel csak segíteni kívánunk.

Természetesen, a „súlyos” hibákról a megrendelőt szóban, haladéktalanul értesítjük, így a dokumentum lezárása előtt, már értesül az adott sürgős intézkedést kívánó hibáról.

Amennyiben SÜRGŐS a hiba elhárítása és ezt a tényt megrendelő figyelmen kívül hagyja, cégünk és alkalmazottai elhatárolódnak mindennemű anyagi, erkölcsi felelősség vállalástól, mely a feltárt hiba okán keletkezett, vagy keletkezhetett volna!

A villamos biztonsági minősítő irat előlapján tüntetjük fel az alap adatokat, mely szerint kinek a megbízásából, milyen munkát végeztünk kinek a telephelyén. A villamos biztonsági minősítő irat ciklus ideje az összetett szabályozások részletezése nélkül kerül feltüntetésre. A villamos biztonsági minősítő irat bevezető részén a felelős A villamos biztonsági felülvizsgáló és a vizsgálatban résztvevők jogosultságait soroltuk fel. A folytatásban következnek a mellékletek, melyekben önállóan szerepelnek a törvények, rendeletek, szakági előírások, állásfoglalások villamos biztonsági témakörökben.  A villamos biztonsági minősítő irat felelős felülvizsgálója a fizikai törvényszerűségek és az állapotok összehasonlítására törekszik. Ennek során, megállapításra kerül a fellelhető és vizsgálható információk birtokában, hogy a bemutatott terület (legalább  A villamos biztonsági minősítő irat érvényességi idejéig bizonyítja) és az adott berendezés mind az élet és vagyonbiztonsági szempontokat nem veszélyezteti.

A villamos biztonsági felülvizsgáló csak a vizsgálat időpontjában tapasztalható állapotot tudja figyelembe venni. Továbbá feltételezi, hogy az üzemeltető elvégzi a rá, háruló ellenőrzéseket, karbantartásokat, valamint intézkedik a hibás állapot kijavításáról. A hibás állapotban tovább működtetett hálózat, illetve berendezés, valamint a nem rendeltetés szerűen használt berendezések miatt bekövetkezett élet és vagyonkártól a villamos biztonsági felülvizsgáló elhatárolódik.

A villamos biztonsági minősítő irat meglétének célja a valós állapotok feltárása. Intézkedési joga, kötelezettsége a felülvizsgálónak nincs. A villamos biztonsági felülvizsgálat szemrevételezéssel és műszeres méréssel a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A szabályozás értelmében a rész vizsgálatokat egy minősítő iratba rendezve bocsátjuk a megrendelő rendelkezésére, mint mellékleteket. Amennyiben megrendelő „Érintésvédelmi” vizsgálatot és „Tűzvédelmi” vizsgálatot vagy Első felülvizsgálatot rendel, az  avillamos biztonsági minősítő irat  két vizsgálat egyben történő megjelenítését jelenti, közös fedőlappal. Mellékletekben csatoljuk a megrendelt vizsgálatok szakmai minősítő lapjait. Amennyiben hatályos deregulációs folyamatok miatt, a jogszabályi ellentmondásokat más módon nem tudjuk kielégíteni szakmai szokványok és már bizonyított módszer tanokkal tárjuk fel a hálózat állapotát, figyelembe véve a telepítési környezetet, valamint az ott tárolt és feldolgozott anyagok milyenségét, mennyiségét és tárolását a vizsgálat időpontjában. A jogszabályi enyhítéseken túlmenően minden esetben a környezetet is rögzítjük, annak veszélyeit figyelembe vesszük és a vizsgált berendezéseket komplexen értékeljük ki. Az AMPERVADÁSZ Kft. mindig többet ad ügyfeleinek mint az elvárt minimum! Ennek köszönhetően, ha az ügyfeleink is komolyan veszik villamos biztonsági felülvizsgálatokat nincs villamos biztonsággal összefüggésben váratlan leállás, üzemi baleset! Számunkra ez hivatás és nem csak a munkánk.

villamos biztonsági felülvizsgálat


Amennyiben a törvényi szabályozás azonos feltétel rendszereket, meghatározásokat és szó szerinti egyezésekkel, valamint azonos definíciókat fog takarni azonos szavakhoz, úgy a későbbiekben a minősítések átláthatóbbak lesznek. A minősítő irat tartalmát és szerkezetét a felelős felülvizsgáló fenntartja a minősítés lezárásának időpontjában. A minősítéssel kapcsolatos észrevételeket szívesen vesszük, de semmilyen módosításra nem kötelezzük el magunkat. Továbbá a minősítés részek a vizsgálat időpontjában tapasztaltakat rögzítik, kiértékelésüket ezen időpont szerinti jogszabályi és szabványi előírások szerint végeztük, mérlegelve, hogy figyelembe vehető e a létesítés időpontjában előírt szerelés.

Dokumentációink Adobe® „PDF”* formátum, mint eredeti joghatással járó dokumentum formátumban készülnek! Nagy gondot fordítunk a környezetünk védelmére! Ennek tükrében kérünk minden megrendelőt ne nyomtassák ki dokumentumainkat és lehetőleg ne is kérjék papír alapon. Létrehozásának jogi hátterét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2013. január 1-től hatályba lépő módosítása, a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel és a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelettel módosított, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkivr.) 2013. október 1-től hatályos rendelkezései adják. Fentiekkel összhangban a papír alapú dokumentáció okafogyottá válik, mint bizonyító erejű okirat. 

Minősítőirat valódiságát a kibocsátó (Ampervadász Kft.©**) garantálja oly módon, hogy csak a szerződésben meghatározott hivatalosan használt email címről küldött levelek tekinthetőek hivatalosnak. A digitális formátumban készült minősítések jelszóval védettek, így módosítása okirat hamisításnak minősül.