Felülvizsgálat szabványok

BírságokBírság

Bevezető

2011 évi OTSZ hatálybalépése óta a szakhatóságok kezéből kivették a mérlegelési lehetőséget. Sajnos ma már szabálytalanság esetén nincs figyelmeztetés. Minden esetben a kiérkező hatósági ellenőr a díj táblának megfelelő bírságot, büntetést köteles kiszabni. Nem túl régen, még kaptunk megkereséseket, hogy kint járt a tűzoltó, vagy a munkavédelmi felügyelet kollégája, és nyolc-harminc napon belül újra jönnek, addig kell a szükséges dokumentumokat beszerezni. Mára a helyzet megváltozott, megkeresés esetén gyakori a “megbüntettek” csalódott hangvételű beszélgetés kezdet. Kérjük nézzék át dokumentumaik meglétét, és érvényességét. Nem csak a hatósági bírságtól való félelem miatt, hanem a valóban biztonságos munkavégzés, és munkakörülmények fenntarthatósága érdekében is. Nehéz gazdasági helyzetben tudjuk, hogy sokan felesleges pénz pocsékolásnak ítélik meg ezen szabályzatok, felülvizsgálatok meglétét, de vajon egy leégett üzem, vagy több napi termelés kiesés mennyibe kerül. Nem is beszélve az emberi élet, és egészség megóvásáról. Tapasztalataink szerint a rendszerváltás óta eltelt időszakban nyitott vállalkozások esetében, már tudatos vezetés miatt csekély költséggel, sokszor apró figyelem felhívásokkal már nagyságrendi kockázati veszteségek csökkenthetőek. Közös érdekünk a megbízható üzemeltetés, és egészséget nem veszélyeztető munkahelyek teremtése. Kérdéseivel, észrevételeivel kérjük keressen meg minket elérhetőségeinken. Telefonos konzultációnk ingyenes. Vissza az oldal tetejére

Büntetések

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről meghatározza, illetve rendelkezik további rendeletek betartásáról, betartatásáról. A jogszabály nem ismerete, nem mentesít a jogszabály alól, így a hatóságok „273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról” valamint „259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról” továbbá a teljesség igénye nélkül a „1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről” szóló rendeletek átfogó ismerete nélkül figyelem felkeltésül jelzem az alábbi intézkedési kötelezettségeket szíves felhasználásra.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról

[table id=2 /]

Villamos biztonságtechnikai ciklusok

 • Villámvédelem felülvizsgálata (VVF): A-B besorolás, ma MK magas kockázat esetén 3 éves ciklus, C ma KK közepes kockázat, D-E besorolás ma AK alacsony kockázatesetén 6 éves ciklus.
 • Tűzvédelem felülvizsgálata (EBF): A-B besorolás, ma MK magas kockázat esetén 3 éves ciklus, C ma KK közepes kockázat, D-E besorolás ma AK alacsony kockázatesetén 6 éves ciklus.
 • Érintésvédelem felülvizsgálata (ÉVF): 3 éves ciklus, Kommunális épületek esetén amennyiben nem munkahely 6 éves ciklus.
 • Kéziszerszámok felülvizsgálata (ÉVF): 1 éves ciklus

Munkavédelmi szaktevékenységek:

 • Üzemorvosi vizsgálatok elvégeztetése – új belépő, időszakos
 • Kockázatértékelések megléte, aláírása, pecsételése – Üzemorvos
 • Biztonsági adatlapok beszerzése (minden vegyszer)
 • Gázberendezések, éves biztonsági felülvizsgálata (évi egyszer)
 • Munkavédelmi oktatás, jegyzőkönyv (évi egyszer)
 • Tárlópolcok (rendszerek) stabilitásának ellenőrzése, EPH rendszerbe való bekötöttsége, max. 80 – 120 Kg felirat elhelyezése (polconkénti)
 • Egyéni védőeszközök meglétének ellenőrzése (pl. védőkesztyű, orrmerevítős cipő, láthatósági mellény, stb.)
 • Egyéb berendezések, gépek, munkaeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálata
 • Mentődoboz beszerzése – vagy feltöltése

Tűzvédelmi szaktevékenységek:

 • Tűzvédelmi oktatás, jegyzőkönyv (évi egyszer)
 • Tűzoltó készülékek éves (vagy féléves) biztonsági felülvizsgálata
 • Ha szükséges, tűzvédelmi szabályzat készítése, tűzriadó terv elkészítése, menekülési utak kijelölése, kiürítés számítás, füstelvezetés számítás

AMIT A MUNKAVÉDELEMRŐL MINDENKINEK TUDNI KELL! TÁJÉKOZTATÁS, TANÁCSADÁS

A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, érdekképviseleteket, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, kötelezettségeiket teljesíthessék. A tanácsadás célja elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az induló vállalkozások számára, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében való segítségnyújtás.

A tájékoztatás konkrét műszaki megoldást, tervet, végrehajtási javaslatot nem foglalhat magában, kizárólag a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megfogalmazott normatív követelmények ismertetését tartalmazhatja, mely nem mentesíti a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek és követelmények teljesítése alól. A nyújtott információ termék, szolgáltatás értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve egy adott vállalkozás nevének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését előmozdító reklámot nem tartalmazhat.

1.) Pest Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége
Telefonon: 06/1–236–3901 H –Cs:8:00–16:30 P: 8:00–14:00 (A hívó viseli a költségeket.)
Írásban: Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47., Postacím: 1381 Budapest, Pf.: 1265
Fax: 06/1–236–3999 E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
Személyesen: Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47;
Ügyfélfogadás: H–Cs: 9:00 – 16:00 P : –

2.) Munkavédelmi Információs Szolgálat (Budapest)

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága
A tanácsadás területe: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 204 292; H–Cs: 8.30–16.00, P: 8.30–13.30;
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
A tanácsadás területe: Bányászati munkabiztonság
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 204 258; H–Cs: 8.00–15.00, P: 8.00–12.00;
E-mail: munkavedelem@mbfh.hu

Kérjen tanácsot, hogy ismeret hiánya ne vezessen balesethez, egészségkárosodáshoz!
További, részletes információk a www.ommf.gov.hu web oldalon találhatók!

AMIT A MUNKAVÉDELEMRŐL MINDENKINEK TUDNI KELL!

Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.”
[Magyarország Alaptörvénye XVII. cikk (3) bekezdése]
A munkavédelem célja a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése érdekében.

Munkáltatók főbb kötelezettségei

Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztat. Pl. munkaviszonyban, a közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, vagy szervezett társadalmi munkában stb. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. Munkát csak olyan
munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa.
A mást nem foglalkoztatók (önfoglalkoztatók), pl. a munkájukat kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozók, őstermelők,
vagy a szabad szellemi foglalkozásúak munkavégzésére a munkavédelmi előírások egy része szintén kiterjed. Gondoskodniuk
kell a munkavégzés hatókörében tartózkodók (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) védelméről. Károkozás,
baleset, egészségkárosodás esetén viszont a felelősség legtöbb esetben ilyenkor is a munkavédelmi szabályokon alapul.

A munkáltató feladata, pl.

 • a veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint végezni;
 • biztosítani a munkavégzés tárgyi (pl. létesítmény, munkaeszköz, egyéni védőeszköz), és személyi (pl. létszám, oktatás, e.ü. alkalmasság, szakképzettség, ismeretek, készség, jártasság) feltételeit;
 • alkalmazni a munkafolyamatra, a használt anyagokra vonatkozó előírásokat;
 • a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok – szakember általi – ellátásáról
  gondoskodni;
 • biztosítani az elsősegélynyújtás feltételeit, mentési tervet készíteni;
 • az előírt eljárások elvégzését biztosítani, pl. üzembe helyezés, felülvizsgálatok, kockázatértékelés, munkabalesetek és
  foglalkozási megbetegedések kivizsgálása;
 • a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni és rendszeresen
  meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
 • a munkavédelmi képviselő választás feltételeit biztosítani, és gondoskodni, hogy a dolgozók/képviselőik részt vehessenek a munkavédelmi intézkedések megvitatásában.

Munkavállalók kötelezettségei, jogai

Csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a
munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállalónak a munkáját úgy kell végeznie, hogy az saját vagy
más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavállaló legfontosabb kötelességei:

 • a használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
 • az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
  a munkavégzéshez előírt ruházatot viselni;
 • munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
 • a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
 • a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
 • veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
 • a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni;
 • önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket;
 • köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkatársaival, illetve a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szakemberrel.

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:

 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre
  vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a
  betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
 • a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását;
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére képviselő
  vagy képviselők választását.

A munkavállalót nem érheti hátrány a munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, és jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

A munkavédelmi hatóság Szakmai irányító szerv a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (Budapest), amely meghatározott állami feladatai mellett ellátja a másodfokú hatósági feladatokat is.

A munkáltatók ellenőrzését a munkahelyeken a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek munkavédelmi felügyelői végzik, akik elsőfokú hatósági jogkörben járnak el, a munkáltatói kötelezettségek teljesülését ellenőrzik, kivizsgálják a közérdekű bejelentéseket, panaszokat.

A munkavédelmi felügyelők a felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül – ellenőrzést
tarthatnak, a munkahelyen tartózkodó személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérhetnek, valamint az ilyen
személyt személyi azonossága igazolására hívhatják fel, az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén pedig igénybe vehetik a rendőrséget. Az ellenőrzés a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre, továbbá munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására is kiterjedhet.

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. A munkavédelmi felügyelő intézkedési jogai, pl.

 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől azonnal eltiltani;
 • veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény használatának felfüggesztését azonnali hatállyal elrendelni;
 • a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
 • balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni;
 • munka-higiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni;
 • munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt
  munkavédelmi követelmények teljesítéséről.
Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége. Mind az új, mind az üzembe-helyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében.